fleurdulys:

Amalie Zuckerkandl - Gustav Klimt
~1918